< Railroad Steam Engine - St. Louis Iron Mountain & Southern Railway - Jackson, Missouri

St. Louis Iron Mountain & Southern Railway

Jackson, Missouri

Engine #5 - Iron Mountain Railway

 The "Shelby Brown"

Photos ©Copyright -St. Louis Iron Mountain and Southern Railway


Home linkLinks page